What do you know about the Washtenaw Health Initiative?

http://washtenawhealthinitiative.org/